Tildas Minnesfond

Tildas Minnesfond instiftades för att hedra Tilda Höglanders minne

Stadgar

  Antagna vid årsmöte 20120422

§ 1 Tildas Minnesfond är en ideell förening. Medlem = gåvogivare med valfritt belopp. Föreningens säte är Skellefteå.

§ 2 Syfte: En gång per år, den 5 april, dela ut stipendium till tjej/tjejer i fram för allt Norr- och Västerbotten som med talang och intresse brinner för i första hand hockey eller slalom.

§ 3 Föreningens styrelse ska bestå av 3-5 ledamöter varav en suppleant. Mandattiden för ledamöterna är 1-2 år och för eventuell avgående ledamot utser styrelsen en ny. Ordförande har vetorätt vid val av ny styrelsemedlem och vid förändring av stadgar. Styrelsens sammansättning ska bestå av ordförande, ledamöter, kassör och revisor.

§ 4 Inget arvode utgår till styrelsen.

§ 5 Styrelsen är beslutsmässig om ordförande och minst hälften av styrelsen är närvarande. Styrelsen sammanträder på personlig kallelse av ordförande, minst ett möte ska hållas årligen. Kallelse sker minst 2 månader innan stipendiedatumet den 5 april och vid eventuellt extra årsmöte minst 1 månad innan.

§ 6 Vid årsmötet går styrelsen igenom ekonomi, styrelsesammansättning och beslut om årets stipendiat och belopp. Förslag och tips mottages tacksamt från allmänhet på aktuella stipendiater. Varje styrelsemedlem har var sin röst. Ordförande har utslagsröst.

§ 7 Räkenskapsår är kalenderår.

§ 8 Föreningen finns så länge pengar finns till utdelning av stipendium. Vid upplösning görs ett sista stipendium av allt kvarvarande kapital.